Ouderbetrokkenheid

De MR is voor het nieuwe schooljaar opzoek naar nieuw ouder-lid.

De Schelp wil ouders graag actief betrekken bij het onderwijs. Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en teamleden mee over het beleid en de ontwikkelingen van de school. De MR heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken op school. Deze inspraak is geregeld bij de wet. De MR is aangesloten bij een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen onder het Twijs-bestuur.
Beleidszaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn o.a. de schoolgids, het schoolplan, de begroting, huisvestiging, de vakantieregeling en andere voorkomende beleidsontwikkelingen. De MR bestaat uit zes leden, 3 (gekozen) vertegenwoordigers namens de ouders en 3 (gekozen) vertegenwoordigers namens het personeel (team). De MR komt ongeveer 5 á 6 keer per jaar bijeen op woensdagavond om 19.30 u tot 21.00 u. Wij lezen 3 à 4 keer per jaar beleidsstukken door, aangeleverd door de directie.

De MR is als volgt samengesteld;
Oudergeleding:

Richard Hermans (voorzitter)
Esther Boes
Esther Smits

Personeelsgeleding:
Yamilla van Rijswijk
Esther Kuipers
Mariska Roozekrans (secretaris)


Medezeggenschapsraad

Onderwijsinhoudelijk hebben ouders ook een stem. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op school. De MR is aangesloten bij een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen onder het TWijs-bestuur. Voor het contact met de MR: mr.schelp@twijsscholen.nl


Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders en medewerkers. De OR organiseert ouderavonden over specifieke thema’s en festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de disco-avond. Ook beheert de OR de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Voor contact met de ouderraad: or@deschelphaarlem.nl